Science Based Targets - Het SBTN-framework

06 januari 2023 duurzaamheid

In Deel 1 van dit artikel werd het Science Based Targets Network (SBTN) geïntroduceerd, de organisatie die verantwoordelijk is voor het opstellen van richtlijnen voor science-based targets (SBTs) voor natuur. Maar hoe ziet dit framework eruit? Hoe verschillen de SBTs voor natuur van de SBTs voor klimaat? En welke stappen kan je als organisatie nu al ondernemen?

Hoe werkt het?

Natuur-SBTs kunnen opgesteld worden voor vijf domeinen: klimaat (geïntegreerd van het Science Based Targets initiative, SBTi), biodiversiteit en veranderingen in de staat van land-, zoetwater- en mariene systemen. Net als voor klimaat-SBTs voorziet het SBTN een stappenplan voor het opstellen van deze SBTs. De verschillende stappen zijn:

1.     ASSESS - Inzicht verwerven in de grootste impact op en afhankelijkheid van natuur en milieu en waar deze plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door een materialiteitsanalyse uit te voeren.

2.     PRIORITIZE - Bepalen van de focus van de SBTs op basis van het resultaat uit stap 1, zowel in gebieden waarop het bedrijf directe invloed heeft als in de volledige invloedssfeer.

3.     MEASURE - Data verzamelen voor de geselecteerde doelen en locaties, aflijnen van de doelstellingen en deze openbaar bekend maken.

4.     ACT - Actie ondernemen voor vooruitgang richting de doelstellingen. Dit kan met behulp van het AR3T-framework (Avoid and reduce, restore and regenerate, transform) waarbij zowel mitigatie van bestaande negatieve impact als creëren en versterken van positieve bijdrage aan bod komen.

5.     TRACK - Vooruitgang monitoren en publiekelijk rapporteren. Plan van aanpak aanpassen waar nodig.

Wat zijn de verschillen tussen SBTs voor klimaat en natuur?

De doelstelling van het SBTi – klimaatopwarming beperken tot 1,5°C – is gericht op één enkele drijvende kracht: uitstoot van broeikasgassen. Organisaties moeten hun uitstoot beperken, maar zijn vrij in hun aanpak. Voor natuur-SBTs is de situatie complexer:

  • Er is geen enkel overkoepelend doel waarrond we acties voor natuur kunnen organiseren.

  • De drijvende krachten achter natuurverlies zijn veelvoudig, gevarieerd en met elkaar verbonden.

  • Voor klimaat is de belangrijkste indicator (vermindering of toename van) broeikasgassen; voor de natuur zijn indicatoren nodig voor biodiversiteit, (zoet-)water, land en de oceaan.

  • In tegenstelling tot klimaat is natuurverlies plaatsgebonden. voor belangrijke resultaten te verkrijgen moeten we ons dan ook afvragen waar we actie moeten ondernemen terwijl we maatregelen voor klimaat overal kunnen nemen.

Wat kan je nu al doen?

De eerste versie van de SBTN-richtlijnen zal beschikbaar zijn vanaf maart 2023. Deze versie bevat richtlijnen voor de eerste drie stappen uit het framework: ASSESS, PRIORITIZE en MEASURE. Voorlopig zullen voor de derde stap enkel de richtlijnen voor de domeinen ‘land’ en ‘zoetwater’ beschikbaar zijn. Richtlijnen voor ‘oceaan’ en ‘biodiversiteit’ volgen in een latere versie.

Helder communiceren over je inspanningen draagt bij aan de geloofwaardigheid jouw aanpak.

In afwachting van de SBTN-richtlijnen zijn er al verschillende stappen die jouw organisatie kan ondernemen. Het SBTN-proces kost tijd, dus wie nu al start is beter voorbereid wanneer de richtlijnen beschikbaar zijn en kan dan sneller actie ondernemen:

  • Begin gegevens te verzamelen. Begrijpen waar jouw organisatie impact uitoefent op de natuur en waar ze zelf afhankelijk is van het goed functioneren van onze natuur is een belangrijke eerste stap. Daarna kunnen stakeholders aangesproken worden binnen jouw waardeketen om deze data verder uit te bouwen. Je kan als eerste stap bijvoorbeeld gebruik maken van een materialiteitsanalyse.

  • Bepaal voorlopige doelstellingen en start met meten waar mogelijk. Je kan hiervoor de voorlopige versie van de SBTN-richtlijnen al raadplegen. Zodra de finale richtlijnen beschikbaar zijn kan je jouw doelstellingen hierop afstemmen.

  • Maak resultaten bekend. Helder communiceren over impact op de natuur, doelstellingen om deze impact te verminderen en inspanningen voor bijdrage aan de natuur dragen bij aan de geloofwaardigheid jouw aanpak. Door hierover transparant te zijn, laat je zien dat je je bewust bent van jouw impact en toon je jouw engagement om te verbeteren.