Science Based Targets - Van klimaat naar natuur

05 januari 2023 — duurzaamheid

Steeds meer bedrijven engageren zich voor het Science Based Targets initiative (SBTi) om duidelijk afgelijnde en wetenschappelijk onderbouwde doelen te stellen voor de vermindering van broeikasgasemissies. Klimaat is echter slechts één onderdeel van duurzaam ondernemen. De impact van organisaties op de natuur is een volgende belangrijke pijler. Om ook hiervoor duidelijke doelen te stellen, ontwerpt het Science Based Targets Network (SBTN) nu ook richtlijnen voor meetbaar natuurherstel en -behoud.

Wat zijn SBT?

Science-based targets (SBTs) zijn meetbare, uitvoerbare en tijdsgebonden doelstellingen, gebaseerd op de best beschikbare wetenschap, voor bedrijven en steden om bij te dragen aan klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Voor klimaatgerichte SBTs heeft het SBTi richtlijnen voorzien voor bedrijven om hun broeikasgasemissies te verminderen, de ergste impact van klimaatverandering te vermijden en zich voor te bereiden op de toekomst. Bedrijven die SBTs voorstellen moeten deze afstemmen op de doelstellingen van het Parijs-akkoord, d.w.z. de klimaatopwarming beperken tot 1,5°C.

Het doel is om tegen 2030 het verlies van natuur tegen te houden en natuurherstel te versterken.

Klimaat-SBTs stellen is een stapsgewijs proces dat als volgt kan samengevat worden:

  1. COMMIT - Indienen van een intentieverklaring om klimaatdoelstellingen te bepalen.

  2. DEVELOP - Doelstellingen ontwikkelen voor uitstootvermindering volgens de SBTi criteria.

  3. SUBMIT - Doelstellingen indienen bij het SBTi voor validatie.

  4. COMMUNICATE - Doelstellingen aankondigen en stakeholders informeren.

  5. DISCLOSE - jaarlijks rapporteren over de uitstoot van het volledige bedrijf en voortgang ten opzichte van de doelstellingen.

SBT voor natuur

Om de focus van het SBTi te verbreden is het Science Based Targets Network (SBTN) opgericht dat instaat voor het opstellen van natuur-SBTs. Het doel is om tegen 2030 het verlies van natuur tegen te houden en natuurherstel te versterken. Het SBTN zal zich hiervoor niet beperken tot directe impact op de natuur, maar wil ook de drijvende krachten achter natuurverlies aanpakken. Deze SBTs voor natuur zullen bedrijven in staat stellen om hun natuurimpact in kaart te brengen, te bepalen welke acties ze moeten ondernemen en hoe ze dit juist moeten aanpakken.

Het SBTN-framework bouwt voort op bestaande duurzaamheidsframeworks en -initiatieven zoals de Sustainable Development Goals (SDGs), de planetaire grenzen, GRI en verschillende VN‑conventies over biodiversiteit, klimaatverandering en landdegradatie. Het Post-2020 Global Biodiversity Framework (GBF) staat hier centraal. Dit framework bevat zowel doelen op lange termijn (2050 visie) als op korte termijn (2030) als tussentijdse evaluatie voor de 2050 visie. Tijdens de COP15 in Montreal, december 2022, zijn 200 landen tot een akkoord gekomen over het GBF met als belangrijkste doelstelling om 30% van alle land- en waterecosystemen te beschermen tegen 2030, ook gekend als “30 by 30”.

In afwachting van de implementatie van het GBF in nationaal beleid, onder de vorm van nationale biodiversiteitsplannen, kunnen bedrijven nu al actie ondernemen om beter voorbereid te zijn op toekomstige natuurwetgeving. Het SBTN-framework zal bedrijven hierin ondersteunen door de doelstellingen voor 2030 om te zetten in bruikbare indicatoren voor bedrijven met sterke aandacht voor doelstellingen rond het beheer en openbaar maken van impact op de natuur van bedrijven.

SBTN is volop bezig met het uitschrijven van richtlijnen voor het opstellen van deze SBTs. Hierbij focust ze op biodiversiteit en veranderingen in de staat van land-, zoetwater- en mariene systemen. Voor de domeinen ‘land’ en ‘zoetwater’ zal de eerste versie van de richtlijnen beschikbaar zijn in maart 2023.

Wil je meer weten over het SBTN-framework? Lees dan Deel 2 van dit artikel.